Kielitietoisuutta ohjaukseen

TAHTI ja KIELO -hankkeiden yhteistyönä järjestettiin Kouvolassa Aikuiskoulutus TAITAJASSA Kielitietoisuutta ohjaukseen -seminaari 19.11.2019. Osallistujina oli ammatillisia kouluttajia, opettajia sekä työpaikkaohjaajia, osa oli paikan päällä, osa etäyhteyden päässä. Kielitietoisuuden teemoissa meitä johdatteli alan asiantuntija, yliopisto-opettaja, KT, Jenni Alisaari Turun yliopistosta.

Meistä jokainen haluaa tulla ymmärretyksi, uskotuksi ja kunnioitetuksi. Siinä on painava peruste, miksi kielitietoisuus on tärkeää, kieleen pitää kiinnittää tietoista huomiota. Erityisesti ohjauksessa tämä huomiointi on ensiarvoisen tärkeää. Meille kouluttajille, opettajille ja ohjaajille on tuttua, että toistoa tarvitaan ja tärkeää on kytkeä asiat oppijoiden omiin kokemuksiin, mutta hyviä vinkkejä, miten näitä tehdään, saatiin Jenniltä ja yhteisistä keskusteluista. Oppimista voi tukea monin keinoin.

Kielitietoisuus 191119

Jenni Alisaari                                                                                   kuva: Erja Mölsä

 

Lisätietoja:

Erja Mölsä
projektipäällikkö TAHTI ESR
Aikuiskoulutus TAITAJA
erja.molsa@taitajantie.fi

 

Tahtia syksyyn

Kesälomien jälkeen TAHTI-hanke on jälleen lähtenyt vauhdikkaan tahdikkaasti käyntiin. Verkostotapaaminen elokuun lopussa Tampereella kokosi yhteen TAHTIlaisia, ja opiskeluvalmiuksista käytiin vilkasta keskustelua. Perustaidot ovat puhuttaneet kaikissa hankkeeseen osallistuneissa oppilaitoksissa, ja tarve niiden vahvistamiseen on selkeästi tunnistettavissa.  

Tapahtumaa isännöi tällä kertaa Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.

tre1

Perustaitoja mysteeripelin avulla

Perustaitoja käsiteltiin Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen ohjaaman mysteeripelin kautta. Pakopeli-pedagogiikka hyödyntämällä ratkaisimme yhdessä erilaisia perustaitoihin liittyviä ongelmia ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Mysteeripeli toi projektin kannalta yhteisiä ongelmia ratkaistavaksi ja tarjosi pelillisen näkökulman opettajien kouluttamiseen.

Kohti syksyä ja lukutaitohaastetta

Tampereen tapaamisessa vaihdettiin kuulumisia ja suunniteltiin syksyn toimintaa. Syyskuun aloittavalla viikolla olemme mukana TAITO-verkoston yhteisessä Lukutaito-haasteessa. Lue lisää lukupäivätaitopäivän haasteesta Taikoja II -projektin nettisivuilta ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.

#Lukutaito antaa mahdollisuuksia oppia, liikuttua, ryhtyä toimimaan… Maailman lukutaitopäivää vietetään 8.9. Haastamme silloin kaikki jakamaan #lukuvinkki’nsä. Mikä tahansa teksti käy! Ota, kuva, jaa linkki! Tunneisteita #lukutaitohaaste19 #lukutaitopäivä #LiteracyDay

https://taikoja.fi/2019/08/23/lukutaitopaivan-haaste-2019-tulee/

#ESRTaito

#perustaidot

#Lukutaito

#lukuvinkki

#lukutaitohaaste19

#lukutaitopäivä

#LiteracyDay

Teksti ja kuvat: Marianne Seppä, Luksia

Yhteiseen tahtiin kehittämässä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja

TAHTI-hankeverkosto kokoontui aurinkoisena toukokuun päivänä Luksian Espoon toimipisteeseen yhteiseen työpajaan kehittämään opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Työpaja keräsi yli kaksikymmentä osallistujaa kaikista hankeverkoston oppilaitoksista. Mukana verkoston kanssa kehittämässä oli myös erityisopettajia ja muita asiantuntijaopettajia.

TAHTI-verkosto Espoossa (2)

TAHTI-jengi koossa ja valmiina yhteiseen työpajaan.

Hankeverkostossa on kehitetty ja pilotoitu opiskeluvalmiuksien kartoittamista sekä erilaisia tapoja toteuttaa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ja vahvistaa opiskelijoiden osaamista. Verkostossa on järjestetty TAHTI-pajoja, joissa on kehitetty aikuisten perustaitoja, kuten lukutaitoa, digitaalisia taitoja ja numerotaitoja. Koolla työpajassa olikin melkoinen asiantuntijaryhmä, jolla oli jo kokemusta erilaisista tavoista tukea ja kehittää aikuisten perustaitoja. Työpajassa jakauduttiin kuuteen ryhmään, joissa pohdittiin opiskeluvalmiuksien tukemista eri tulokulmista:

1) Miten opiskelijat motivoituvat / kiinnittyvät perustaitoja tukeviin opintoihin?

2) Miten maahanmuuttajien kielitaitoa arvioidaan?

3) Mitä erityistä huomioitavaa on maahanmuuttajien tukemisessa?

4) Miten puutteelliset perustaidot vaikuttavat YTO-aineiden opiskeluun? Entä työelämässä toimimiseen?

5) Miten OPVA-valmennus toteutetaan?

6) Miten erityisen tuen tarve huomioidaan ja miten se erotetaan perustaitojen puuttumisesta?

EM ohjeisti Luksiassa (2)

Projektipäällikkö Erja Mölsä ohjeisti pajalaiset työn touhuun.

Työryhmät pohtivat aihetta omasta tulokulmastaan ja esittelivät lopuksi tuotoksensa kaikille ryhmille. Keskustelu oli vilkasta ja ryhmissä oli yhteisen tekemisen meininki. Työpajan tuotoksena syntyikin paljon hyviä oivalluksia ja ajatuksia opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittämiseen. Työryhmien esityksissä painottui opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen suuri tarve. Perustaitojen puute voi aiheuttaa ongelmia opiskelussa esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien suorittamisessa. Tästä syystä oikea-aikaista tukea tulee olla tarjolla. Tuki voidaan järjestää eri tavoin, esimerkiksi pajamuotoisesta, kohderyhmille räätälöidystä tuesta oli hyviä kokemuksia. Toisinaan taas on syytä perustaa päätoimisia opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen ryhmiä. Maahanmuuttajien kohdalla keskustelua herätti myös se, kuinka erotetaan erityisen tuen tarve taitojen harjaantumattomuudesta. Kaikissa ryhmissä nousi esiin moniammatillinen yhteistyö opiskeluvalmiuksien tukemisessa. Kun perustaitoja kartoitetaan ja tukea suunnitellaan, opiskelijan ja hänen vastuuopettajansa lisäksi, mukana on hyvä olla mukana erityisopettaja sekä maahanmuuttajien kohdalla suomi toisena kielenä –opettaja. Tämä vaatii suunnitelmallista yhteistyötä ja ohjausosaamisen jatkuvaa kehittämistä. TAHTI-hanke on todellakin syntynyt oikeasta tarpeesta!

Keskustelua ryhmissä Espoossa (2)

Keskustelu ryhmissä oli vilkasta.

Teksti ja kuvat

Marianne Seppä, Luksia

 

Ohjausosaamisen kehittäminen TAKKissa

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö toi aikuiskoulutusta järjestävään oppilaitokseemme uuden asian, erityisen tuen. Aikaisemmin Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK) tukitoimia sai opintojen henkilökohtaistamisella. Erityisen tuen prosessin kehittäminen aloitettiin Noheva ESR-hankkeessa (2016-2018), missä kehitettiin mm. perustaitojen kehittymistä tukevia opetus- ja oppimateriaaleja sekä luotiin TAKKin erityisen tuen malli. Nyt Tahti-hanke jatkaa tätä kehittämistyötä!

TAKK järjesti kouluttajille kyselyn opiskelijoille tarjottavasta tuesta ja ohjauksesta helmikuussa 2019. Kysely toteutettiin sähköisenä Forms-ohjelmalla ja siihen vastasi 27 kouluttajaa viideltä eri koulutusalalta. Kyselyn mukaan kouluttajat selvittävät yleisimmin oppimis- ja opiskeluvalmiuksia keskustelemalla opiskelijan kanssa, osa selvittää jo hakeutumisvaiheessa asioita ja yleisesti pyydetään tarvittaessa Opiskelijapalveluiden testauksia. Vastauksista voi päätellä, että kouluttajilla herää huoli opiskelijan tuen tarpeesta ja opintojen etenemättömyydestä monista erialaisista syistä. Eniten esiin tulivat poissaolot koulupäivistä sekä poissaolot työpaikoilta. Myös tehtävien palauttamatta jättäminen, tai tutkintosuorituksien tekemättömyys toimivat signaalina mahdollisesta opiskelijan tuen tarpeesta.

Kyselyssä kartoitettiin erityisen tuen perusteiden näkymistä aloilla diagnooseittain. Eniten aloilla näkyi kielellisiä vaikeuksia sekä hahmottamisen, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen vaikeuksia. Lisäksi psyykkiset pitkäaikaissairaudet nousivat selkeästi esiin.

Erityisen tuen kuva blogiin

Erityisen tuen perusteiden näkyminen aloilla.

Monen kouluttajan (26 %) huolenaiheena oli maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidot. Esiin nousivat myös mielenterveysongelmat sekä perustaitojen puutteet, kuten tietoteknisten valmiuksien puuttuminen, sekä lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat. Itsenäisen opiskelun taidot puuttuvat osalta opiskelijoista. Kyselyssä tuotiin esiin tarvetta henkilöstön osaamisen kehittämiseen siihen, miten erilaisia oppimisvaikeuksia voidaan tunnistaa ja huomioida eri koulutuksissa.

Kouluttajat ovat kokeneet haasteena opiskelijoiden monenlaisia elämäntilanteita:

  • pitkäaikaiset psyykkiset haasteet
  • jatkuvat univaikeudet
  • keskittymisvaikeudet
  • pelot
  • ahdistuneisuus

Haasteellisissa tilanteissa on hyödynnetty Opiskelijapalveluiden palveluita ja lisäksi kouluttajat ovat itse kuunnelleet sekä tsempanneet opiskelijaa. Useampi vastaaja koki tärkeäksi, että koulutusalalle saataisiin oma erityisopettaja.  Tutkimuksessa kouluttajat kertoivat, että jatkossa tarvitaan tietoutta yleisesti erityisen tuen järjestämisestä omassa organisaatiossa sekä esimerkkitapauksia, joissa on tehty päätös erityisestä tuesta.

Kyselystä saatiin hyvää tietoa kouluttajien ajatuksista. Näiden tulosten pohjalta kehitetään eri koulutusaloille omia valmennustilaisuuksia, joissa käydään läpi ohjaus- ja tukivaihtoehtoja sekä erityisen tuen päätöksen teon prosessia. Lisäksi kyselyn pohjalta kehitetään henkilöstölle oman organisaation järjestämiä koulutuksia.

Tahdikkaasti tukea ja ohjausta

Tahdikkaasti tukea ja ohjausta

Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan osahankkeen toiminta jatkuu tiiviisti TAHTI-pajojen ympärillä. Meillä on opiskelijoita, joilla on haasteita perustaidoissa ja heille järjestämme tukea ja ohjausta. Tavoitteemme on, että opiskelijat etenevät opinnoissaan ja saavat tutkinnot suoritettua.

Haastattelimme muutamia TAHTI-hankkeeseen osallistuneita opiskelijoitamme.

Aikuiskoulutuskeskuksen opiskelija, Hasna, on aloittanut opiskelun oppilaitoksessamme ravintola-alalla lokakuussa 2018. Aluksi hänellä oli haasteita, koska oli paljon tehtäviä ja suomen kielen taso oli heikko eikä ala ollut tuttu. Hasnan äidinkieli on arabia ja hän on opiskellut ranskaa 7 vuotta, jolloin hän oppinut latinalaiset aakkoset. Hän on opiskellut kotoutumiskoulutuksessa suomea. Hasna kokee tarvitsevansa tukea ammattisanaston lukemisen ja ymmärtämisen kanssa sekä kertausta matematiikassa ja uutta oppia tietotekniikassa. Näihin haasteisiin olemme oppilaitoksessa tarjonneet tukea ja ohjausta TAHTI-pajoissa. Hasna on osallistunut digi-, luki- ja matikkapajoihin. Erityisesti lukipajasta on ollut hänelle apua, keittiössä on kiire valmistaa ruokaa ja reseptit tulee osata lukea ja ymmärtää suomen kielellä. Iso apu on ollut myös opiskelukaverit, yhdessä tehden, toisiaan auttaen, he ovat oppineet asioita. Hasna toivoo kuitenkin, että kouluttajat ja opettajat ehtisivät paremmin ohjeistaa ja näyttää, miten pitää tehdä ja antaa tukea opintojen tekemisessä.

IMG_20190319_104533_resized_20190320_013537677

Haastattelutuokio 19.3.2019 Hasna ja haastattelijana TAHTI-projektipäällikkö Erja

 

Logistiikan opiskelija Rakan on tullut Syyriasta Suomeen n. 2,5 vuotta sitten. Sodassa olevassa maassa ei ollut helppoa käydä koulua. Nyt Rakanilla on oma perhe, vaimo ja 8 lasta. Hän haluaa tehdä työtä ja elättää perheensä. Hän opiskelee yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi ja haastattelussa esitteli ylpeänä ajokorttiaan suoritettuaan CE-ajokortin n. 4 viikkoa sitten. Opintojen alussa hänellä oli paljon haasteita, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen kanssa. Vaikka hän oli opiskellut suomen kieltä kotoutumiskoulutuksessa, kielen oppiminen oli vielä alussa, myös tietotekniikan taidot tarvitsivat harjoitusta ja matematiikan merkit olivat uutta hänelle, koska arabian kielessä ne ovat erilaisia. Rakan on osallistunut TAHTI-pajoihin ja kokee, että niistä on ollut apua. Koulussa opettajat ovat kaikki hyviä, he kertovat rauhallisesti, mitä tehdään ja miten harjoitellaan, kertoo Rakan. Hän pitää kovasti opiskelusta, koska se on käytännönläheistä, pitää olla paljon tekemistä, hän sanoo. Sosiaalisuus on hänelle tärkeää, hän haluaa oppia puhumaan suomea paremmin ja tulee aamuisin koululle puoli tuntia ennen koulun alkua, jotta tapaa opiskelukavereitaan ja ehtii jutella heidän kanssaan. Hän toivoo opettajilta/ kouluttajilta tukea suomen kielen ja varsinkin ammattisanaston oppimiseen sekä tietotekniikan taitojen kehittämiseen sekä työssäoppimispaikan etsimiseen.

IMG_20190328_091215_resized_20190328_094920299

Rakan, logistiikan opiskelija

 

Tärkein kohderyhmämme on opiskelijamme, joita tuemme ja ohjaamme. Teemme yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa. Tarjoamme heille mahdollisuutta osallistua perustaitoja parantaviin valmennuksiin.

TAHTI-taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen -hanke antaa alkutahdit opintojen alussa, tahdittaa opintoja matkan varrella ja auttaa tarvittaessa saattamaan opinnot päätökseen. Monet aikuisetkin tarvitsevat tukea ja ohjausta sekä perustaitojen parantamista pärjätäkseen opinnoissa ja tulevassa ammatissaan.

 

28.3.2019

Erja Mölsä

ITK-huumaa Aulangolla

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi kokosi taas yhteen digiasioista kiinnostuneita opetusalan osaajia Aulangolla, Hämeenlinnassa 20.-22.3.2019. Myös TAHTI-hankkeen väkeä oli mukana näytteilleasettajana TAITO-verkoston yhteisellä ständillä.

Tunnelma konferenssissa oli jälleen kerran hektinen ja innostunut. Ständillämme oli kova kuhina, ja hankkeen esitteet menivät kuin kuumille kiville. TAHTI-porukka ehti myös haistella uusia tuulia ja tutustua uusiin opetustekniikan innovaatioihin. Kaiken tämän keskellä ehdittiin myös vaihtaa kuulumisia. Mukana yhteisellä ständillä oli koordinaatiohanke Taikoja II ja muita TAITO-verkoston hankkeita.

Kotiin viemisinä TAHTI vei aimon nivaskan ideoita, joita tullaan hyödyntämään hankkeessa.

Kiitos kaunis Aulanko ja ITK!

#ITK2019

#ESRTaito

Teksti ja kuvat: Erja Mölsä (KVLAKK) ja Marianne Seppä (Luksia)